krisi_perla@yahoo.com +359 885 48 48 48

карта на сайта

Услуги

Счетоводни, данъчни услуги

 1. Данъчни консултации – с развитие на вашият бизнес се появяват въпроси свързани с финансовите ефекти от вашите решения и стъпки. Ние ви предлагаме консултации във връзка с данъчното планиране и оценка на данъчните резултати, като ви информираме за всичко свързано с данъчно законодателство; трудовото, социалното и осигурителното за конодателство, Закон за МДТ, прилагане на Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане и изготвяне на искания за прилагането им, резултати от действия свързани с преобразувания, сливания и консолидация на дружества. В K&G Consult постоянно следим за новостите в данъчното законодателство и ви информираме своевременно.
 2. Счетоводно обслужване – ние предлагаме пълно счетоводно обслужване, което включва – месечно или тримесечно осчетоводяване на документация и информация, съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти ,отчитане на корпоративни данъци и ДДС , Комуникация и представителство пред данъчната администрация вкл. и общинска, Изготвяне на периодични финансови отчети за целите на управлението ,Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет и данъчна декларация.
 3. ТРЗ услуги – изготвяме пълни досиета на назначените служители. Ежемесечно водим първичните документи свързани с назначените служители и подаваме необхoдимата информация към НАП и НОИ. Информираме за необходимите книги и документация, съвмесtно организираме работния график, като консултираме клиентите си за законовите норми и измененията по тях.
 4. Задължителен и незадължителен финансов одит – Задължителен финансов одит предоставяме на юридически лица – АД и на лица, на които са надминали поне 2 от показателите: балансова стойност на активите към 31 декември – 1,5 млн. лв.;нетни приходи от продажби за годината – 2,5 млн. лв.;средна численост на персонала за годината – 50 души. Незадължителен финансов одит предлагаме на фирми, които считат, че са не достатъчно информирани за финансовият си резултат и дължимите данъци, това затруднява управлението или е пречка за тяхното развитие. Ние ще прегледаме и анализираме търговската и счетоводна документация и ще оценим коректността на начислените и платени данъци. А ако сте взели решение за изкупуване на дружество, то най – добрия вариант е да проверите финансовото му състояние чрез доброволен финансов одит.
 5. Интрастат декларации – ние предлагаме изготвяне и подаване на INTRASTAT декларации и дневници за входящи и изходящи потоци.
 6. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС – изготвяме, подаваме и получаваме всички необходими документи за регистрация и съответно дерегистрация по ЗДДС на вашата фирма.
 7. Данъчна защита пред НАП – При възникнала проверка или ревизия, изготвяме необходимите справки, доклади, обяснения в срок и компетентно защитаваме правата на вашата фирма пред НАП.
 8. Защита пред ИА на ГИТ – При извършена проверка изготвяме всички необходими документи и представляваме вашата фирма пред проверяващите органи.

Правни и други услуги

 1. В партньорство с адвокатска кантора „Бостан и Савов“ извършваме всичко необходимо за вашият бизнес:
  1. Регистрация на фирми
  2. Сливания, придобивания, изменения в статуса на фирмата
  3. Публикуване на ГФО в ТР
  4. Правна защита пред органите на НАП
 2. Работим в сътрудничество с едни от най- доказалите се СТМ за гр. Бургас, и гр. София, като предлагаме сключване на договор със СТМ, изготвяне на оценка на риска за вашето работно място, осигуряване на всички видове измервания, защита при проверка на ИА на ГИТ, сключване на договори за застраховки на работници и други услуги.
 3. Извършваме online банкиране за улеснение на вашия бизнес, изготвяме платежни нареждания, подготвяме документи по кредитни линии.

Коментарите са забранени.

For all of your long distance moving anywaymoving.com we can help with available packing assistanceловк адвокат Казань, on time pick up/drop off, expert movers, disassembly/reassembly of large furniture and other items, with so much more! For a free quote and great prices, call us today!